Het Decreet lokaal bestuur

Decreet lokaal bestuur
Auteur: Ackaert J. , DeCock M. , Fransen D. , Lancksweerdt E. , Maes A. , Verbist S. , Verschave A. ,
Editor: Hennau Sofie , Keunen S. , Van Garsse S.
Publicatievorm:    Boek
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 692 2
Aantal bladzijden:296
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    GPRC
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
49 EUR
bestel
Studentenprijs (incl. btw en verzendkosten) *
29 EUR
bestel
* Studenten kunnen een kopie van hun studentenkaart opsturen naar contact@vandenbroele.be.

Beschrijving

Op 15 februari 2018 werd het Decreet lokaal bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiermee werd het Vlaamse gemeenterecht op minder dan een jaar voor de
gemeenteraadsverkiezingen grondig herzien. Deze publicatie analyseert de voornaamste wijzigingen die dit nieuwe decreet heeft ingevoerd.

Een eerste thema dat aan bod komt, is de lokale autonomie. Een van de doelstellingen van de decreetgever was om deze te versterken. Volgende vragen krijgen een antwoord: Hoe zelfstandig kunnen lokale besturen werken na de invoering van het nieuwe decreet? Hoe verloopt de nieuwe procedure bestuurlijk toezicht? En welke rol is er nog weggelegd voor het provinciaal bestuursniveau?

Het tweede deel bespreekt de integratie van gemeente en OCMW, zoals doorgevoerd door  het Decreet lokaal bestuur. In dit deel brengen de auteurs de impact van een geïntegreerde samenwerking in kaart, zowel op politiek als op ambtelijk vlak. Ze nemen de hertekende ambten van de algemeen en de financieel directeur onder de loep en brengen de implicaties van het decreet op het personeelsgebeuren van lokale besturen in kaart.

Het derde deel belicht de schaalthematiek. De lat wordt steeds hoger gelegd voor lokale dienstverlening. In welke mate kunnen fusies, verzelfstandiging en intergemeentelijke
samenwerking hier een antwoord op bieden? Dit deel bespreekt de veranderingen die het Decreet lokaal bestuur aanbrengt.

Als afsluiter komt de verhouding tussen burger en lokaal bestuur aan bod. Niet alleen wordt de participatieregeling uit het Decreet lokaal bestuur besproken, ook wordt ingegaan op de manieren waarop lokale besturen deze regelgeving optimaal kunnen inzetten.

De auteurs hebben met deze publicatie een dubbele ambitie. In eerste instantie willen ze de lezer informeren over het nieuwe decreet en de impact van de talrijke wijzigingen in kaart brengen. Daarnaast wordt ruimte gelaten voor kritische reflecties en voor de bredere situering van de evoluties en tendensen op het Vlaamse lokale niveau.

Dit boek is een initiatief van de onderzoekseenheid Bestuursrecht en Bestuurskunde van de faculteit Rechten van de UHasselt.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?


Inhoudstafel


DEEL I. DE GEMEENTEN EN DE ANDERE BESTUURSLAGEN

Hoofdstuk 1. De invoering van het Decreet lokaal bestuur: wat kunnen we leren van het Gemeentedecreet?
1. Inleiding
2. Evolutie van de organieke regelgeving
3. Effectiviteit van de regelgeving
4. De handhaving van organieke regelgeving
4.1. Het bestuurlijk toezicht op de gemeenten
4.2. De externe audit
4.3. Alternatieve vormen van controle op gemeentebesturen
4.4. Last but not least, de bestuurskracht

Hoofdstuk 2. Het bestuurlijk toezicht onder het Decreet lokaal bestuur
1. Inleiding
2. Tussen geven en nemen: het bestuurlijk toezicht in relatie tot de gemeentelijke autonomie
3. De aanpassingen aan het bestuurlijk toezicht onder het Decreet lokaal bestuur
4. Informatieplicht en digitalisering van het bestuurlijk toezichtproces
5. Enkele aandachtspunten
6. Besluit 39

Hoofdstuk 3. Het provinciale bestuursniveau anno 2018
1. Inleiding
2. Het takenpakket van het provinciale bestuursniveau: voer voor jarenlange discussie
3. De Zesde Staatshervorming: het einde van de provincies?
4. Het taakstellingsdecreet: geen persoonsgebonden bevoegdheden voor de provincies? Het principe genuanceerd
5. Beperkingen van provinciale bevoegdheden door Vlaamse overheid – verhouding met lokale autonomie
6. De provincies als intermediair bestuursniveau: quo vadis?

DEEL II. DE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE NA DE INTEGRATIE OCMWGEMEENTE

Hoofdstuk 4. De politieke organisatie onder het Decreet lokaal bestuur
1. Inleiding
2. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
3. Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau
4. Het bijzonder comité voor de sociale dienst
5. De burgemeester
6. De procedure van structurele onbestuurbaarheid
7. De districten
8. De mandatarissen
9. De specifieke bepalingen voor de gemeente Voeren en de zes Vlaamse randgemeenten
10. De overgangsbepalingen voor de politieke organisatie

Hoofdstuk 5. De ambtelijke organisatie
1. Een blauwdruk van de ambtelijke organisatie
2. De decretale graden
3. Het managementteam
4. Het gemeentepersoneel

DEEL III. OMGAAN MET SCHAALPROBLEMEN EN SPECIALISATIE

Hoofdstuk 6. Verzelfstandigde agentschappen
1. Inleiding
2. Krachtlijnen Decreet lokaal bestuur
3. Gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen: analyse

Hoofdstuk 7. De verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn
1. De verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn: situering
2. De verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn: analyse

Hoofdstuk 8. Fusies tussen gemeenten onder het Decreet lokaal bestuur
1. Inleiding
2. Het proces tot vrijwillige samenvoeging van gemeenten onder het Decreet lokaal bestuur
3. De nieuwe gemeente
4. De toekomst van de Vlaamse steden en gemeenten
5. Toepassingsgebied, overgangsbepalingen en inwerkingtreding van de bepalingen over de vrijwillige samenvoeging van gemeenten

Hoofdstuk 9. Intergemeentelijke samenwerking
1. Inleiding
2. Krachtlijnen onder het Decreet lokaal bestuur
3. Intergemeentelijke samenwerking: verdere analyse

DEEL IV. DE VLAAMSE GEMEENTEN EN HUN INWONERS

Hoofdstuk 10. Burgerparticipatie en het Decreet lokaal bestuur. Een gelegenheid om menselijke kwaliteiten in verbinding te brengen met de publieke zaak?
1. Inleiding
2. Algemene verplichting om een participatiebeleid te voeren
3. Visievorming
4. De participatieinstrumenten in het Decreet lokaal bestuur
5. Informele participatie
6. Participatiereglement
7. Conclusies

Hoofdstuk 11. Het verdwijnen van het substitutierecht
1. Inleiding
2. Geschiedenis en ratio legis van het substitutierecht
3. Believers en non-believers

Maakt deel uit van de reeks

GPRC GPRC 
Guaranteed Peer Reviewed Content

Aanverwante producten:

De gemeenteraad De gemeenteraad 
Editie 2016

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Van der Schoot W.
ISBN: 978 90 4961 364 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
igs2020 De intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen 
Editie 2020

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Verhulst Marc
ISBN: 978 90 4961 849 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking 
Editie 2019

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Verhulst Marc
ISBN: 978 90 4961 768 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Mandaatopdracht: sluitstuk voor strategisch management Mandaatopdracht: sluitstuk voor strategisch management 

Deel van reeks: HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid , Personeelsbeleid in lokale besturen - Cases
Auteur: Verhaert Roel, Lambrechts Kathleen
ISBN: 978 90 496 1761 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij personeelsreglementering in lokale besturen - Editie 2019 Eerste hulp bij personeelsreglementering in lokale besturen - Editie 2019 
De rechtspositieregeling en andere sociale regelgeving toegelicht

Deel van reeks: Focus op personeel , HRMConnect | Online bibliotheek HR-beleid voor lokale besturen , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Kints Aanje
ISBN: 978 90 4961 791 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 
Krachtlijnen, bevoegdheden en werking in een notendop

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Lambrechts Kathleen
ISBN: 978 90 496 1837 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
leidraad openbaarheid van bestuur Leidraad openbaarheid van bestuur 
Grondbeginselen voor lokale besturen

Deel van reeks: MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Schram Frankie
ISBN: 978 90 4961798 1
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
impuls 20201 Eén jaar Decreet over het lokaal bestuur. Een balans. (DLB- special Impuls – 2020-1) 

ISBN: 06LM004980
Publicatievorm: Tijdschrift
Verzelfstandiging Verzelfstandiging in gemeente en OCMW 

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Gysen Cies, Michiels Steven, Taelemans Stephanie, Henckens Lieven, Persoons Charlotte
ISBN: 978 90 496 1867 4
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Vastbladig