Het Decreet lokaal bestuur

Editie 2021 - een analyse

Decreet lokaal bestuur (editie 2021)
Auteur: Ackaert Johan , DeCock Marie , Fransen Dennis , Lancksweerdt Eric , Maes Annelies , Verbist Stijn , Verschave Alexander ,
Editor: Hennau Sofie , Keunen Stef , Van Garsse Steven
Publicatievorm:    Boek , Online
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 496 1891 9
Aantal bladzijden:327
Verschijningsjaar: 2021
Deel van reeks:    Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
VOORUITBESTELLING - Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
49 EUR
bestel
VOORUITBESTELLING - Studentenprijs (incl. btw | gratis verzending) *
29 EUR
bestel
* Studenten kunnen een kopie van hun studentenkaart opsturen naar contact@vandenbroele.be.

Beschrijving

<Verschijnt binnenkort>

Het Decreet lokaal bestuur, dat in werking trad in 2019, werd op heel wat vlakken gewijzigd door het Decreet tot wijziging van 16 juli 2021. Welke veranderingen brengt het nieuwe regelgevend kader dan met zich mee? En hoe hebben eerdere hervormingen van het lokale bestuur ingang gevonden? Het antwoord op deze vragen leest u in de nieuwste editie van “Het Decreet lokaal bestuur”.

Een eerste thema dat aan bod komt, is dat van de verhouding tussen het Vlaamse lokale niveau en de andere bestuurslagen. Hier krijgt de verhouding tussen de lokale besturen en het Vlaamse bestuursniveau de nodige aandacht. Ook de evolutie van organieke regelgeving bij lokale besturen, de (de)juridisering van het Vlaamse lokale niveau en de uitoefening van het bestuurlijk toezicht door de Vlaamse overheid staan in de schijnwerpers. Verder staan de auteurs stil bij het intermediaire bestuursniveau, de toekomstige rol van de provincies, en de regiovormingsplannen van de Vlaamse regering.

In het tweede deel van het boek vormen zowel de politieke als de ambtelijke interne organisatie van het geïntegreerde lokaal bestuur de hoofdbrok. De schrijvers belichten onder meer de wijze waarop de integratie tussen gemeente en OCMW in de praktijk is verlopen, en de hertekende ambten van de algemeen en de financieel directeur. Ook bespreken ze uitvoerig de hervormingen aan de politieke organen van het lokaal bestuur.

Het derde deel snijdt de schaalthematiek aan en besteedt aandacht aan specialisatie. Zowel de mogelijkheden en de ondersteuning die het decreet biedt aan gemeentebesturen die vrijwillig fuseren, als de verzelfstandiging en de intergemeentelijke samenwerkingen komen hier aan bod.

Tot slot licht een vierde deel de verhouding tussen de Vlaamse gemeenten en hun inwoners uit. De vraag hoe lokale besturen de participatieregeling van het Decreet lokaal bestuur optimaal kunnen inzetten, krijgen speciale aandacht. Een laatste bijdrage gaat kritisch in op het huidige decretale kader rond het substitutierecht en bespreekt het woelige parcours dat het recht de voorbije jaren heeft afgelegd.

De auteurs hebben met deze publicatie een dubbele ambitie. In eerste instantie willen ze relevante informatie verschaffen over het decreet in evolutie en over de impact van zowel eerdere wijzigingen als nieuwe bijsturingen. Verder willen ze ruimte laten voor kritische reflecties en de evoluties en tendensen op het Vlaamse lokale niveau breder situeren. Een handige en volledige bron van informatie dus.

Dit boek is een initiatief van de onderzoekseenheid Bestuursrecht en Bestuurskunde van de faculteit Rechten van de UHasselt.

 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van MATCONNECT

MATConnect is het online kennispunt bij uitstek voor de managementteams van de lokale besturen. Een uitgebreide inhoud, gecombineerd met gebruiksvriendelijke en innovatieve technologie, maakt van MATConnect een nuttige informatiebron voor elk lokaal bestuur.

MATConnect omvat niet alleen een digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools op maat van het managementteam: wetboeken, modelbesluiten, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van MATConnect.

Al geabonneerd op MATCONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op MATConnect
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van MATConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op MATCONNECT?

 

Inhoudstafel

  Woord vooraf
   
I. DE GEMEENTEN EN DE ANDERE BESTUURSLAGEN
  Inleiding
1. De invoering van het Decreet lokaal bestuur: het wettelijke en het werkelijke land
1. Inleiding
2. Evolutie van de organieke regelgeving
3. Het lokale draagvlak
4. De handhaving van organieke regelgeving
2. Het bestuurlijk toezicht onder het Decreet lokaal bestuur
1. Inleiding
2. Tussen geven en nemen: het bestuurlijk toezicht in relatie tot de gemeentelijke autonomie
3. Het bestuurlijk toezicht onder het Decreet lokaal bestuur
4. Striktere termijnen en goedkeuringstoezicht
5. Communicatie tussen het lokaal bestuur en de toezichthoudende overheid
6. Dwangtoezicht
7. Gemeente Voeren en de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand
8. Besluit
3. Vlaamse Regiovorming tussen provincies en intergemeentelijke samenwerking. Op naar het ideale intermediaire schaalniveau?
1. Inleiding
2. Regiovorming volgens het Vlaams regeerakkoord 2019-2024
3. Regiovorming en het provinciale bestuursniveau
4. Regiovorming en intergemeentelijke samenwerking
5. Conclusie
   
II. DE INTERNE ORGANISATIE VAN DE LOKALE BESTUREN ONDER HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR
4. De politieke organisatie onder het Decreet lokaal bestuur
1. Inleiding
2. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
3. Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau
4. Het bijzonder comité voor de sociale dienst
5. De burgemeester
6. De motie van wantrouwen
7. De districten
8. De mandatarissen
9. De specifieke bepalingen voor de gemeente Voeren en de zes Vlaamse randgemeenten
5. De ambtelijke organisatie
1. Een blauwdruk van de ambtelijke organisatie
2. De decretale graden
3. Het managementteam
4. Het gemeentepersoneel
   
III. OMGAAN MET SCHAALPROBLEMEN EN SPECIALISATIE
6. Gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen
1. Inleiding
2. Krachtlijnen Decreet lokaal bestuur
3. Gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen: analyse
7. De verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn: situering
1. De verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn: situering
2. De verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn: analyse
8. Fusies tussen gemeenten onder het Decreet lokaal bestuur
1. Inleiding
2. Het proces tot vrijwillige samenvoeging van gemeenten onder het Decreet lokaal bestuur
3. De nieuwe gemeente
4. Toepassingsgebied van de bepalingen over de vrijwillige samenvoeging van gemeenten
9. Intergemeentelijke samenwerking
1. Inleiding
2. Krachtlijnen onder het Decreet lokaal bestuur
3. Intergemeentelijke samenwerking: organiek kader en analyse
   
IV. DE VLAAMSE GEMEENTEN EN HUN INWONERS
10. Burgerparticipatie en het Decreet lokaal bestuur. Een gelegenheid om menselijke kwaliteiten in verbinding te brengen met de publieke zaak?
1. Inleiding
2. Algemene verplichting om een participatiebeleid te voeren
3. Visievorming
4. De participatieinstrumenten in het Decreet lokaal bestuur
5. Informele participatie
6. Participatiereglement
7. Conclusies
11. Het verdwijnen en verschijnen van het substitutierecht
1. Inleiding
2. De pogingen tot afschaffing van het substitutierecht
3. Believers en non-believers
4. Het (her)verschijnen van het substitutierecht
5. De draagwijdte van de standstill-verplichting
6. Het substitutierecht in het licht van de bestuurlijke handhaving
7. Poging tot compromis
8. Slotbeschouwingen
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Lokaal management & beleid Lokaal management & beleid 
Voor managers & leidinggevenden in beweging

MATConnect | Online kennispunt managementteam MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid 

informatie over de regelgeving van toepassing op de lokale besturen | inspiratie voor de uitbouw van het beleid

Aanverwante producten:

igs2020 De intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen 
Editie 2020

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Verhulst Marc
ISBN: 978 90 4961 849 0
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking Eerste hulp bij intergemeentelijke samenwerking 
Editie 2019

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Verhulst Marc
ISBN: 978 90 4961 768 4
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 Snelgids gemeentelijke werking - Editie 2020 
Krachtlijnen, bevoegdheden en werking in een notendop

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Lambrechts Kathleen
ISBN: 978 90 496 1837 7
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Verzelfstandiging Verzelfstandiging in gemeente en OCMW 

Deel van reeks: Lokaal management & beleid , MATConnect | Online bibliotheek lokaal management en beleid
Auteur: Gysen Cies, Michiels Steven, Taelemans Stephanie, Henckens Lieven, Persoons Charlotte
ISBN: 978 90 496 1867 4
Publicatievorm: Boek , Online
Kenmerken: Vastbladig