Politiek-ambtelijke verhoudingen in gemeenten

Politiek-ambtelijke verhoudingen in gemeenten
Auteur: Hennau Sofie
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 576 5
Aantal bladzijden:414
Verschijningsjaar: 2017
Deel van reeks:    GPRC
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
80 EUR
bestel

Beschrijving

Het Gemeentedecreet beoogt verregaande veranderingen in de verhouding tussen het college van burgemeester en schepenen en de administratie in de Vlaamse gemeenten. Instrumenten als de afsprakennota, het managementteam en de mogelijkheid om bevoegdheden te delegeren van het politieke naar het ambtelijke niveau, moeten de positie van de gemeentelijke administratie versterken. Maar haar terzelfdertijd ook responsabiliseren.

In dit werk evalueert Sofie Hennau de invloed van deze hervormingen op de praktijken binnen de Vlaamse gemeentebesturen. Sluiten de politiek-ambtelijke verhoudingen in de Vlaamse gemeentebesturen vandaag aan bij de verwachtingen gewekt door het Gemeentedecreet? En welke factoren verklaren de huidige stand van zaken? Een uitgebreide juridische analyse van het Gemeentedecreet vormt het startpunt voor een evaluatie van de invloed van Vlaamse regelgeving op gemeentebesturen. De resultaten van enquêtes bij en interviews met lokale politici en ambtenaren vormen het bronnenmateriaal.

Deze eerste grootschalige evaluatie van het Gemeentedecreet combineert empirische precisie met theoretische inzichten over lokale institutionele hervormingen en politiek-ambtelijke verhoudingen. Dit maakt deze studie het referentiepunt voor gemeentebesturen, beleidsmakers en juristen die interesse hebben in en bezig zijn met organisatiemanagement en hervormingen binnen de publieke sector. De aandacht voor internationale tendensen in dit domein en theorievorming verhoogt de relevantie van dit werk, zowel binnen als buiten Vlaanderen.


Inhoudstafel

1. 
Inleiding
1.1 
De politiek-ambtelijke verhoudingen in de Vlaamse gemeentebesturen
1.2 
Probleemstelling en onderzoeksvragen
1.3 
Afbakening van het onderzoeksvoorwerp
1.4 
De opbouw van het boek
Deel 1: Algemeen kader, onderzoeksopzet en –verloop
2. 
De evaluatie van de politiek-ambtelijke modernisering op het gemeentelijk niveau: een theoretische verkenning
2.1 
New Public Management: de politiek-ambtelijke verhoudingen onder druk
2.2 
De evaluatie van institutionele veranderingen
2.3 
Het neo-institutionalisme
2.4 
Politiek-ambtelijke verhoudingen: van ideaaltype naar realiteit
2.5 
Een eerste reflectie aangaande de succes – en faalfactoren voor politiek-ambtelijke modernisering in de Vlaamse gemeenten
2.6 
Tussentijds besluit
3. 
Onderzoeksopzet en –verloop
3.1 
Mixed methods-onderzoek
3.2 
Het onderzoeksdesign
3.3 
Beperkingen van de onderzoeksmethoden
3.4 
Tussentijds besluit
Deel 2: Juridische analyse van de politiek-ambtelijke vernieuwingen uit het gemeentedecreet
4. 
De politiek-ambtelijke verhoudingen in het gemeentedecreet
4.1 
Politiek-ambtelijke verhoudingen vanuit historisch perspectief
4.2 
Een nieuwe leest voor de politiek-ambtelijke verhoudingen: wat zegt het Gemeentedecreet?
4.3 
De politiek-ambtelijke verhoudingen in het Gemeentedecreet en NPM
4.4 
De juridische afdwingbaarheid van het Gemeentedecreet
4.5 
Tussentijds besluit
Deel 3: Bestuurskundige analyse van de politiek-ambtelijke vernieuwingen uit het gemeentedecreet
5. 
De invoering van politiek-ambtelijke vernieuwingen in de Vlaamse gemeenten
5.1 
Het implementatieproces: een helikoptervisie
5.2 
De stand van zaken in de Vlaamse gemeenten verklaard
5.3 
Het implementatieproces uitgelicht
5.4 
Tussentijds besluit
6. 
De prestatie-evaluatie: in welke mate wijzigt het gemeentedecreet de politiek-ambtelijke interactie?
6.1 
De criteria voor de prestatie-evaluatie
6.2 
Succes- en faalfactoren voor de prestatie-evaluatie
6.3 
Controlevariabelen
6.4 
De operationalisering van de afhankelijke variabelen
6.5 
De operationalisering van de onafhankelijke variabelen
6.6 
Tussentijds besluit
Criterium 1: Niveau-overschrijdende coördinatie
7. 
De aansturing van de administratie door de politiek
7.1 
De wederzijdse contacten tussen politiek en administratie
7.2 
De aansturing van de administratie
7.3 
De aansturing van de administratie verklaard
7.4 
Tussentijds besluit
8. 
De slagkracht van de administratie
8.1 
Het managementteam in de beleidscyclus
8.2 
Het managementteam als adviesorgaan
8.3 
Een draagvlak voor delegatie in de Vlaamse gemeentebesturen
8.4 
Verklarende analyses
8.5 
Tussentijds besluit
9. 
De samenwerking tussen het college en het managementteam
9.1 
De samenwerking tussen het college en het managementteam vanuit het perspectief van de administratie
9.2 
De leden van het college over de samenwerking tussen het managementteam en het college
9.3 
De samenwerking tussen managementteam en college verklaard
9.4 
De opname van de burgemeester in het managementteam
9.5 
Tussentijds besluit
Criterium 2: Departementoverschrijdende coördinatie
10. 
De secretaris en de financieel beheerder: bitsig duel of wervelend duo?
10.1 
De contacten tussen de secretaris en de financieel beheerder
10.2 
De rapporteringsverplichting van de financieel beheerder
10.3 
De samenwerking tussen financieel beheerder en secretaris verklaard
10.4 
Tussentijds besluit
11. 
Het managementteam en/in de gemeentelijke organisatie
11.1 
Brengt het managementteam eenheid binnen de gemeentelijke organisatie?
11.2 
Verklarende analyses
11.3 
Tussentijds besluit
12. 
De politiek-ambtelijke verhoudingen in de Vlaamse gemeenten: naar een typologie?
12.1 
Een typologie van politiek-ambtelijke verhoudingen voor de Vlaamse gemeentebesturen: resultaten van de clusteranalyse
12.2 
Een typologie van politiek-ambtelijke verhoudingen voor de Vlaamse gemeentebesturen: de cijfers voorbij
12.3 
Tussentijds besluit
13. 
Algemene conclusie
13.1 
Onderzoeksdoelstellingen en –opzet
13.2 
De onderzoeksvragen beantwoord
13.3 
Terugkoppeling naar de theorie
13.4 
Een onderzoeksagenda voor de toekomst
Bibliografie
Bijlagen

 

Maakt deel uit van de reeks

GPRC GPRC 
Guaranteed Peer Reviewed Content