Lokale fiscaliteit in de praktijk

Lokale fiscaliteit in de praktijk
Auteur: Raes Peter , Astaes Jan , Van Dooren E.
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 8584 306 1
Aantal bladzijden:579
Deel van reeks:    FinConnect | Online bibliotheek financieel management
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
165 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
125 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

Deze praktische uitgave groepeert enkele bijzondere dossiers over lokale fiscaliteit.
 
Grondwettelijke beginselen van lokale fiscaliteit
(Jan Astaes & Eric Van Dooren)
In dit dossier geven Jan Astaes en Eric Van Dooren een duidelijk overzicht van de grondwettelijke principes die de contouren van de lokale fiscaliteit aangeven. Daarbij staan ze uitgebreid stil bij het gelijkheids- en legaliteitsbeginsel. Ook het eenjarigheids- en het territorialiteitsbeginsel passeren de revue. Dit boek, waarin de meest recente rechtspraak is vervat, stelt de lezer in staat om met grote kennis van zaken met deze beginselen om te gaan. Het helpt zo mogelijke (dure en nodeloze) geschillen voor de rechtbank te vermijden.
 
Btw en overheid
(Peter Raes)
Dit dossier wil openbare besturen helpen bij hun btw-verplichtingen en hun btw-rechten. Het behandelt het Europese en Belgische wetgevende kader, de uitgaande handelingen, de aankopen van goederen en diensten in het buitenland, de onroerende goederen en werk in onroerende staat, en de gevolgen van de btw-plicht. Daarbij legt auteur Peter Raes alle basisprincipes helder uiteen en illustreert hij die met vele concrete voorbeelden. Ook gaat hij dieper in op de gevolgen die de btw-plicht met zich meebrengt, zoals het aanvragen van een btw-identificatienummer, het uitreiken van facturen, het indienen van btw-aangiften enz.
 
Patrimoniumbelastingen
(Jan Astaes)
Een goed begrip van het juridisch kader waarbinnen de verschillende patrimoniumbelastingen functioneren, vormt geen overbodige luxe om een efficiënte lokale fiscaliteit te kunnen garanderen. In dit dossier maakt Jan Astaes een uitvoerige juridische analyse van de meest courante patrimoniumbelastingen: belasting op de tweede verblijven, de verhaalbelastingen, ... Waar mogelijk vult hij zijn analyse aan met concrete modellen.
 
 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van FinConnect

FinConnect is het online kennispunt voor de financiële diensten van de lokale besturen. Deze innovatieve toepassing laat u toe om snel en diepgaand kennis op te bouwen over financiën, overheidsopdrachten en boekhouding & beheer.

FinConnect omvat niet alleen een volledige digitale bibliotheek boordevol relevante uitgaven, maar ook heel wat andere nuttige informatie en tools die uw dienst ondersteunen: wetboeken, modellen, wetgeving, rechtspraak, FAQ, ... Alle inhoud is aan elkaar gelinkt en vlot raadpleegbaar dankzij een slimme zoekmotor. Voor een vaste prijs per jaar hebben alle medewerkers van uw bestuur toegang tot de vele mogelijkheden van FinConnect.

Al geabonneerd op FinConnect?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen in FinConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van FinConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op FinConnect?

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief "Lokale financiën | FinConnect".

  • Ontvang updates over nieuwe regelgeving, hot topics, belangrijke trends, ...
  • Blijf op de hoogte van niet te missen opleidingen en studiedagen.
  • Ontdek in primeur nieuwigheden en interessante initiatieven.


 

Inhoudstafel

GRONDWETTELIJKE BEGINSELEN VAN LOKALE FISCALITEIT
I. Grondwettelijke bevoegdheidsbeperkingen
1. Grondwettelijke fiscale autonomie
2. Grondwettelijke beperkingsbevoegdheid
II. Het legaliteitsbeginsel
1. Het materieel legaliteitsbeginsel
2. Het formeel legaliteitsbeginsel
III. Het eenjarigheidsbeginsel
1. Algemeen
2. Het begrotingstechnisch eenjarigheidsbeginsel
IV. Het gelijkheidsbeginsel
1. Algemene beschouwingen
2. Inhoud van het fiscaal discriminatieverbod
3. Vereisten voor een rechtmatige fiscale differentiatie
4. Incorporatie van het gelijkheidsbeginsel in de belastingverordening
5. Conclusies
V. Het territorialiteitsbeginsel
1. Algemeen
2. Draagwijdte van het territorialiteitsbeginsel
3. Het territorium van de gemeente
4. Dubbele belastingheffing
   
BTW EN OVERHEID
I. BTW-plicht van de overheid
1. Europese wetgeving
2. Belgische wetgeving en administratieve commentaar
II. Uitgaande handelingen
1. Btw-plichtige
2. Belastbare handeling
3. Plaats van de belastbare handeling
4. Btw-vrijstelling
5. Wie voldoet de btw als er geen btw-vrijstelling toepasselijk is?
III. Aankopen door publiekrechtelijke lichamen van goederen en diensten in het buitenland
1. Aankopen van goederen buiten de Europese Unie
2. Aankopen van goederen binnen de Europese Unie
3. Aankopen van diensten in het buitenland
4. De bijzondere btw-aangifte
IV. Onroerend goederen en werk in onroerende staat
1. Wat is een gebouw voor btw-doeleinden?
2. BTW-regime van gronden
3. Wanneer vallen de verkoop van een gebouw en het erbij horend terrein, de vestiging, overdracht of wederoverdracht van een zakelijk recht onder de btw?
4. Vestiging van een zakelijk recht op een gebouw of een gedeelte van een gebouw en het bijhorend terrein
5. Overdracht of wederoverdracht van een zakelijk recht op een gebouw of een gedeelte van een gebouw en het bijhorend terrein
6. Uitreiken van een factuur
7. Maatstaf van heffing
8. Onroerende verhuur
9. Onroerende financeringshuur
10. Werk in onroerende staat
11. Eigen werk in onroerende staat
12. Btw-tarieven
V. Gevolgen van btw-plicht
1. Algemeen
2. Btw-formaliteiten
3. Recht op aftrek 
   
PATRIMONIUMBELASTINGEN
I. De gemeentelijke activeringsheffing inzake onbebouwde kavels en bouwgronden
1. Inleiding
2. De bevoegdheid van het Vlaamse Gewest om in te grijpen in de gemeentelijke belastingautonomie
3. De voorwaarden tot belastbaarheid
4. Bepalingen van suppletief recht
5. Bepalingen van dwingend recht
6. Overgangsregeling
7. Het restant van artikel 143, D.R.O.
II. De belasting op de niet bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor industrie volgens het plannenregister en palend aan een voldoende uitgeruste openbare weg
1. Inleiding
2. De belasting op de niet-bebouwde industriegronden
3. Artikel 143 D.R.O. - Actuele tekst
III. De belasting op de tweede verblijven
1. Inleiding
2. Doel van de belasting
3. De voorwaarden tot belastbaarheid - Het begrip tweede verblijf
4. De belastingplichtige
5. De temporele werking
6. Het tarief
7. Vrijstelling van belasting
IV. De verhaalbelastingen
1. Algemeen
2. Het belastbaar feit
3. De belastingplichtige
4. De werking in de tijd
5. Het tarief en de berekeningsgrondslag
6. Vrijstellingen
7. De vestiging van de belasting
V. De belasting op het bouwen en verbouwen
1. Inleiding
2. Doel van de belasting
3. Het belastbaar feit
4. De temporele werking: het belastbaar tijdperk
5. De belastingplichtige
6. Grondslag en tarief
7. Vrijstellingen
8. Vestigingsregels
VI. De belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen
1. Inleiding
2. Doel van de belasting
3. De voorwaarden tot belastbaarheid
4. De belastbare grondslag en de tarieven
5. De belastingplichtige
6. De temporele werking
7. De vestiging van de belasting
8. De consignatie van het vermoedelijke bedrag van de belasting
VII. Heffingen op de private ingebruikname van het openbaar domein voor bouw- of verbouwingswerken
1. Soort heffing
2. Het belastbaar feit
3. De heffingsplichtige
4. Grondslag en tarief
5. Vestiging en betaling
VIII. De belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting
1. Inleiding
2. Belastingen op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten
3. Belastingen op leegstaande gebouwen en woningen
4. Belastingen op verkrotte gebouwen en woningen
IX. Heffingen op de stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen of stedenbouwkundige attesten
1. Inleiding
2. Belasting op de aanvraag van stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen of stedenbouwkundige attesten
3. Retributie op het afleveren van documenten en inlichtingen
   
 

Maakt deel uit van de reeks

finconnect FinConnect | Online bibliotheek financieel management 

Alle noodzakelijke informatie voor de financiële dienst van de gemeenten, in combinatie met de meest innovatieve mogelijkheden om hier toegang tot te krijgen.

Publicatievorm: Online in Connect

Aanverwante producten:

Gemeentebelastingen: Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen Gemeentebelastingen: Algemeenheden en invordering / Vervolgingen en geschillen 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Astaes Jan
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Modellen van gemeentebelastingen en gemeenteretributies Modellen van gemeentebelastingen en gemeenteretributies 
Editie 2020

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Matthys Joris, De Braekeleer Sarah
ISBN: 978 90 496 1851 3
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Losbladig
Btw en overheid Btw en overheid 

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: Raes Peter
ISBN: 978 90 496 1880 3
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig
Lokale belastingen op economische activiteiten Lokale belastingen op economische activiteiten 
Klein modellenboek met grote inspiratie

Deel van reeks: FinConnect | Online bibliotheek financieel management
Auteur: De Braekeleer Sarah, Matthys Joris
ISBN: 978 90 4961 731 8
Publicatievorm: Boek , Online in Connect
Kenmerken: Vastbladig