Het tuchtstatuut - De deontologische code

De Politie - Het Tuchtstatuut
Auteur: Croonen Kris
Publicatievorm:    Boek
Kenmerken: Losbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4960 894 1
Aantal bladzijden:441
Deel van reeks:    BlueConnect > Tucht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw en verzendkosten)
156 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw en verzendkosten) *
125 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u – naast het basiswerk – automatisch iedere bijwerking en aanvulling van deze uitgave. Deze bijwerkingen en aanvullingen worden per pagina gefactureerd aan de op dat moment geldende paginaprijs. Abonnementen op losbladige uitgaven kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, na ontvangst en betaling van minstens één aanvulling volgend op de oorspronkelijke bestelling van het losbladige werk in kwestie.

Beschrijving

De tuchtregeling is het sluitstuk van een performant HR-beleid binnen de politiediensten. Ze laat toe om tot billijke oplossingen voor alle betrokken partijen te komen … Mits een correcte toepassing van de geldende spelregels.
 
Die worden helder uiteengezet, geanalyseerd en becommentarieerd in “Het tuchtstatuut – De deontologische code”. Dit allesomvattende naslagwerk neemt de hele tuchtregelgeving onder de loep … en doet dit op een manier die aansluit bij het effectieve procedureverloop en de vragen die daarbij stelselmatig naar boven komen.
 
Zoals:
  • Met welke elementen moet of kan de tuchtoverheid bij de bepaling van de strafmaat rekening houden?
  • Is de Salduzwetgeving van toepassing in tuchtzaken?
  • Kan tijdens het vooronderzoek een andere vooronderzoeker worden aangeduid?
  • Kan een ontslag van ambtswege worden opgelegd nadat de strafrechter een opschorting van de veroordeling toestaat om de beroepscarrière niet volledig te hypothekeren?
  • Wat me de procedures na een vernietigingsarrest door de Raad van State?

Doordat de arresten van de Raad van State in de tuchtmaterie richtinggevend zijn, krijgen ze in deze uitgave een belangrijke rol als “tool uit de praktijk”. Zo kunnen ze onmiddellijk als inspiratie- of verwijzingsbron worden aangewend.

Ook de ordemaatregelen en de maatregelen van interne orde krijgen de aandacht die ze verdienen. Net zoals de deontologische code en de beroepsplichten die daaruit voortvloeien.
 
Tot slot komen ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, als oriëntatiepunten bij de te volgen koers van de tuchtprocedure, uitgebreid aan bod.
 
Bovendien laten talrijke praktische modellen laten u toe het theoretisch kader van deze uitgave meteen in de praktijk te vertalen.
 
Kortom, “Het tuchtstatuut – De deontologische code” vormt een onmisbare leidraad voor iedereen die alle facetten van het sleutelonderwerp wil vatten en op een consequente manier in praktijk wenst te brengen: korpschefs, burgemeesters, vakbondsafgevaardigden, advocaten, …
 
 
 

Deze uitgave vindt u ook terug in de digitale bibliotheek van BLUECONNECT

 

BlueConnect is een innovatief online platform boordevol onmisbare kennis voor politiebesturen en -organisaties. Verschillende modules bevatten een brede waaier aan informatie en tools, in de vorm van boeken, een tijdschrift, modellen en documenten, procedures, e-learning, wetgeving, ...

 

Al geabonneerd op BLUECONNECT?

  • Dan kunt u de digitale editie van deze uitgave meteen raadplegen op BlueConnect.
  • Dan bent u dankzij de automatische updates van BlueConnect zeker dat u steeds de meest recente versie van deze uitgave raadpleegt.

Nog niet geabonneerd op BLUECONNECT?

Inhoudstafel

I. HET TUCHTSTATUUT
A. Tucht, tuchtvergrijpen & tuchtstraffen
1. Wettelijke basis & oriëntatie
2. Toepassingsgebied
3. De tuchtvergrijpen
4. Toerekenbaarheid
5. De tuchtstraffen
B. Overheden in de tuchtprocedure
1. De tuchtoverheden
2. Andere overheden in de tuchtprocedure
C. Procedures
1. Gemeenschappelijke procedurebepalingen
2. Rechten van verdediging
3. Het vooronderzoek
4. De tuchtoverheid besluit om geen tuchtvervolging in te stellen
5. De procedure voor de gewone tuchtoverheid
6. De procedure voor de hogere tuchtoverheid
7. De tuchtraad
8. Beroep bij de raad van state
9. Herziening van de tuchtstraf
D. Termijnen in tuchtzaken
1. Bijzondere verjaringstermijn voor feiten die enkel leiden tot een lichte tuchtstraf
2. Algemene verjaringstermijn
3. Termijnen voor het stellen van diverse procedurehandelingen tijdens de tuchtprocedure
4. Kennisgeving en oproepingen
E. Het tuchtdossier
1. Inhoud
2. Enkele bijzondere gevallen
3. Inzage en kopiename
4. Verwijdering van stukken uit het dossier
F. Uitvoering van de tuchtstraffen
1. Tuchtblad
2. Uitvoering van de tuchtstraffen
3. Communicatie rond de tuchtmaatregel aan derden
   
II. DE ORDEMAATREGELEN
A. Definities en oriëntatie
1. Ordemaatregel
2. Maatregelen van inwendige orde
3. Schematische vergelijking tuchtmaatregel - ordemaatregel - maatregel van inwendige orde
4. De rechten van verdediging in het raam van ordemaatregelen
B. De voorlopige schorsing
1. Principe
2. De voorlopige schorsing zonder dringende noodzakelijkheid
3. De voorlopige schorsing bij dringende noodzakelijkheid
4. Administratieve toestand van het geschorste personeelslid
5. De formele motiveringsplicht in het raam van de ordemaatregelen
C. Andere ordemaatregelen
   
III. DE DEONTOLOGISCHE CODE
1. Inleiding
2. Werking van de geïntegreerde politie
3. Uitoefening van het politieambt
4. Andere aspecten van de deontologie van het personeel
   
IV. DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR
1. Algemeenheden
2. Het zorgvuldigheidsbeginsel
3. Het redelijkheids- en evenredigheidsbeginsel
4. De plicht tot onpartijdigheid
5. De rechten van de verdediging
6. Het verhoor van getuigen 
7. De motiveringsplicht toegepast in tuchtzaken
   
V. MODELLEN
   
VI. REGELGEVING
   

Maakt deel uit van de reeks

blueconnect BlueConnect > Tucht 

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie
Publicatievorm: Online

Aanverwante producten:

Hoofdcommissarissen in ontwikkeling Hoofdcommissarissen in ontwikkeling 
Een verkenning van visies, instrumenten en structuren voor de ontwikkeling van politieleiders in België

Deel van reeks: Burger bestuur & beleid: boekenreeks voor bestuurskunde en bestuursrecht
Auteur: Bisschop L., Bruggeman W., De Kimpe S., Easton M., Maesschalck J.
ISBN: 978 90 4960 499 8
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
tuchtonderzoeken Eerste Hulp Bij Tucht & Tuchtonderzoeken 

Deel van reeks: BlueConnect | Online kennispunt voor de politie , BlueConnect > Tucht
Auteur: Croonen Kris, Verheyden Peter
ISBN: 978 90 4961 772 1
Publicatievorm: Online