Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier deeltijdse arbeid

Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier deeltijdse arbeid
Auteur: Blomme Franky
Kenmerken: Vastbladig
ISBN-10:/
ISBN-13:978 90 4961 627 4
Aantal bladzijden:778
Verschijningsjaar: 2018
Deel van reeks:    Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
PrijsomschrijvingStukprijsBestel aantal:
Basisprijs (incl. btw | gratis verzending)
140 EUR
bestel
Abonnementsprijs (incl. btw | gratis verzending) *
98 EUR
bestel
* Als abonnee ontvangt u automatisch elke nog te verschijnen uitgave (nieuwe dossiers en bijwerkingen) van “Arbeidswetgeving in de private sector” vanaf het moment waarop u op deze boekenreeks intekent, en dit telkens voor de voordelige abonnementsprijs van toepassing op de uitgave in kwestie. U kunt uw abonnement op deze reeks te allen tijde schriftelijk opzeggen, na ontvangst en betaling van minstens één bijkomende nieuwe uitgave volgend op uw oorspronkelijke bestelling.

Beschrijving

Hoewel meer dan een op vier werknemers deeltijds is tewerkgesteld, bestaat er geen wet(geving) die alle bepalingen in verband met deeltijdse arbeid samenbrengt. De “deeltijdse” materie is dan ook verspreid en complex. Een correcte toepassing ervan kost logischerwijze vaak heel wat hoofdbrekens:

  • Kies ik best voor een vaste of een variabele regeling?
  • Wat moet er precies in het contract worden overeengekomen?
  • Moet dit contract ook aanwezig zijn op een werf?
  • Hoeveel uren moet een deeltijdse werknemer minimaal werken?
  • Mag hij of zij bijkomende uren presteren?
  • Moet ik voor die bijkomende uren overloon betalen en recuperatie geven?
  • Heeft de deeltijdse werknemer recht op een feestdag die op zijn of haar inactiviteitsdag valt?
  • Heeft een deeltijdse werknemer ook recht op ADV-dagen?
  • Hoe bereken ik de opzeggingsvergoeding voor een werknemer die zijn of haar prestaties tijdelijk vermindert in het kader van tijdskrediet?

Op deze en vele andere vragen biedt het boek “Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier deeltijdse arbeid” duidelijke en heldere antwoorden. Het geeft een overzicht van de relevante wettelijke bepalingen en besteedt aandacht aan de naleving van de arbeidsduur, de berekening van het overloon, het recht op feestdagen, …

Omdat de sociale inspectiediensten in het kader van de bestrijding van sociale fraude heel wat aandacht besteden aan deze materie, staat dit bijzondere naslagwerk ook uitgebreid stil bij de publicatieverplichtingen van de deeltijdse roosters, de registratieverplichtingen bij de tewerkstelling buiten de roosters en de sancties bij het niet-naleven van de wettelijke verplichtingen.

Natuurlijk hield auteur Franky Blomme rekening met de aanpassingen die de Wet van 5 maart 2017 betreffende Werkbaar en Wendbaar Werk met zich meebracht. Zo belicht hij uitvoerig de nieuwe bepalingen inzake deeltijds werk en de wijzigingen voor de overloonsberekening voor variabele deeltijdse werknemers. Ook de vereenvoudiging en de modernisering van een aantal aspecten van de deeltijdse arbeid, met het oog op de verlichting van de administratieve lasten voor de werkgevers, komt daarbij aan bod.

Het resultaat is een bijzonder en lijvig standaardwerk over deeltijdse arbeid. Maar vooral: een praktisch werkinstrument dat aan de hand van tabellen, rechtspraak en voorbeelden een snel en efficiënt antwoord op concrete vragen biedt.

Zowel beroepsgebruikers zoals advocaten en sociale secretariaten als werkgevers zullen in deze praktische uitgave hun gading vinden.

 

Inhoudstafel

I. Begripsbepaling
1. Het begrip deeltijdse arbeid in de wetgeving
2. Bijzondere gevallen (deeltijdse arbeid of niet?)
II. De soorten deeltijdse arbeid
1. Begrippen
2. De vaste deeltijdse arbeidsregeling
3. De variabele deeltijdse arbeidsregeling
4. Glijdende deeltijdse roosters
5. Overzicht van de combinaties inzake werkroosters en arbeidsregeling
6. De keuze voor een vast of een variabel rooster of een vaste of variabele arbeidsregeling
III. De deeltijdse arbeidsovereenkomst
1. De deeltijdse arbeidsovereenkomst op basis van de Arbeidsovereenkomstenwet
2. De deeltijdse arbeidsovereenkomst dienstencheques
3. De deeltijdse arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid
4. De deeltijdse arbeidsovereenkomst voor de betaalde sportbeoefenaar
5. De arbeidsovereenkomst in het kader van 1/2 of 1/5 tijdskrediet
6. De arbeidsovereenkomst bij deeltijdse werkhervatting bij arbeidsongeschiktheid door ziekte en in het kader van een reintegratietraject
7. De deeltijdse arbeidsovereenkomst voor huisarbeid
8. De keuzemogelijkheid van de werknemer bij ontstentenis van een (wettelijk) deeltijds contract
9. De flexi-jobarbeidsovereenkomst in de horecasector
10. Enkele specifieke bepalingen in verband met de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor deeltijdse werknemers
11. De opzeggings- en beschermingsvergoeding voor deeltijdse werknemers
12. De mogelijkheid om de deeltijdse roosters of arbeidsregeling te wijzigen
13. De eenzijdige wijziging van de deeltijdse roosters of het arbeidsvolume
14. De schorsing in onderlinge akkoord: "toegestane afwezigheid"
15. Het verbod om een bijkomende deeltijdse arbeidsovereenkomst af te sluiten bij een tweede werkgever: het exclusiviteitsbeding
16. Opeenvolgende deeltijdse contracten van bepaalde duur
IV. Het toezicht op de prestaties van de deeltijdse werknemers
1. De bekendmaking van de deeltijdse roosters ("publicatieverplichting")
2. Het toezicht op de afwijkingen op het normaal werkrooster
V. De grenzen van de arbeidsduur voor deeltijdse werknemers
1. De minimale grenzen per werkperiode
2. De minimale grenzen per week
3. De maximale arbeidsduurgrenzen voor de deeltijdse werknemers
4. De toepassing van enkele bijzondere stelsels op de deeltijdse werknemers
5. De pauzes voor deeltijdse werknemers
6. De toepassing van de bepalingen van artikel 26bis van de Arbeidswet bij de overschrijding van de voltijdse arbeidsduur
VI. Het verrichten van bijkomende uren
1. Niet alle "bijkomende uren" zijn overuren
2. De voorwaarden voor het verrichten van bijkomende uren
3. Het verbod van bijkomende prestaties via een aannemingsovereenkomst
4. De bijkomende uren en/of overuren voor de werknemers in tijdskrediet of thematisch verlof
5. Het verrichten van bijkomende uren als vrijwilliger
6. De bewijslast bij het opeisen van bijkomende uren/overuren
VII. Het recht op overloon voor deeltijdse werknemers
1. Het recht op overloon op basis van artikel 29, § 2 van de Arbeidswet
2. Het recht op overloon op basis van artikel 29, § 3 van de Arbeidswet
3. De toepassing van artikel 29, § 3 van de Arbeidswet en het koninklijk besluit van 25 juni 1990 bij de autonome arbeidstijdwetten
4. Het overloon voor een verdoken voltijdse tewerkstelling
5. De bruto-netto-overuren in de horecasector
VIII. De toekenning van inhaalrust en de loonbetaling aan deeltijdse werknemers
1. De toekenning van inhaalrust en de loonbetaling aan de deeltijdse werknemers met een vast werkregeling
2. De loonbetaling aan de deeltijdse werknemers die zijn tewerkgesteld in een variabele werkregeling
3. De informatie die moet verschaft worden aan de deeltijdse werknemers met een variabele arbeidsregeling
4. De in aanmerking te nemen arbeidsduur bij de schorsing van de overeenkomst voor variabele deeltijdse werknemers
5. De naleving van de gemiddelde arbeidsduur en de verloning bij glijdende roosters (vaste deeltijdse werknemers)
6. De vordering van een loonregularisatie op voltijdse basis na een deeltijdse tewerkstelling met een verborgen verloningssysteem
IX. Het non-discriminatiebeginsel
1. Het beginsel van gelijke behandeling
2. Het non-discriminatiebeginsel bij een arbeidsduurvermindering
3. Het non-discriminatiebeginsel inzake verloning
4. Het non-discriminatiebeginsel van deeltijdse werknemers en de discriminatie op grond van geslacht
5. De sectorale ervaringsbarema's en de mogelijke discriminatie van deeltijdse werknemers
6. Het verschil in behandelin tussen deeltijdse werknemers onderling
7. De vervanging van een voltijdse werknemer door twee deeltijdse werknemers: willekeurig ontslag?
8. De verlenging van de postnatale rust bij meerdere deeltijdse contracten
9. De omzetting van een arbeidsovereenkomst voor deeltijdwerk in een arbeidsovereenkomst voor voltijdwerk zonder instemming van de werknemer
X. Het recht op feestdagen(loon) voor deeltijdse werknemers
1. De bepaling van de feestdagen
2. De vervanging van de feestdagen die samenvallen met een zondag of een gewone inactiviteitsdag
3. Op hoeveel feestdagen heeft de deeltijdse werknemer recht?
4. Het recht op inhaalrust bij de tewerkstelling op een feestdag
5. Het loon voor feestdagen
6. Het loon voor de feestdagen die vallen tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst
7. Het loon voor feestdagen na de uitdiensttreding
XI. De voorrang voor de deeltijdse werknemers om een vacante dienstbetrekking bij hun werkgever te verkrijgen
1. De bepalingen in de richtlijn 97/81/EG tot uitvoering van de raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid
2. De bepalingen in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35: de voorrang voor een vacante voltijdse betrekking
3. De uitbreiding van de voorrangsregels door de Programmawet van 22 december 1989
4. De informatieplicht ten opzichte van uitzendkrachten
5. De verplichting om bijkomende uren aan te bieden aan werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques
XII. De verplichtingen van de gebruiker inzake deeltijdse arbeid bij het uitlenen van personeel
1. De verplichtingen van de gebruiker inzake deeltijdse arbeid bij uitzendarbeid
2. De verplichtingen van de gebruiker inzake deeltijdse arbeid bij de terbeschikkingstelling van personeel
XIII. De verplichtingen m.b.t. deeltijdse arbeid voor de gedetacheerde (buitenlandse) werknemers
1. De limosa-meldingsplicht
2. De tijdelijke vrijstelling van een aantal verplichtingen voor de gedetacheerde werknemers
XIV. Het recht op deeltijdse arbeid
1. Het recht op deeltijdse arbeid na een periode van loopbaanonderbreking
2. Het recht op deeltijdse arbeid voor personen met een handicap
3. Geen recht op een deeltijdse tewerkstelling voor een werknemer in ziekteverlof
XV. De informatie inzake deeltijdse arbeid aan de ondernemingsraad
1. Het aantal werknemers dat wijzigt van voltijds naar deeltijds en omgekeerd
2. De maatregelen die genomen worden om sommige voltijdse werknemers te laten overgaan naar een deeltijdse arbeidsregeling en vice versa
XVI. Het toezicht op de reglementering
1. Het toezicht op de bepalingen in de Programmawet van 22 december 1989
2. Het toezicht op de bepalingen in de Arbeidswet
3. Het toezicht op de bepalingen in de Arbeidsreglementenwet van 8 april 1965
4. Overzichtstabel inzake het toezicht op diverse aspecten van deeltijdse arbeid
XVII. Sectorale bepalingen inzake deeltijdse arbeid
Bijlagen
1. Vergelijkend overzicht van de gewijzigde wetteksten n.a.v. de inwerkingtreding van de Wet van 5 maart 2017 betreffende Werkbaar en Wendbaar Werk
2. Vergelijkend overzicht van de overloonregeling voor variabele deeltijdse werknemers n.a.v. het koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1990
   
   

Maakt deel uit van de reeks

Arbeidswetgeving in de private sector Arbeidswetgeving in de private sector 

Deel van reeks: Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
Collectie Bedrijfsrecht Collectie Bedrijfsrecht 

De Collectie Bedrijfsrecht is een reeks van kwaliteitsvolle, vastbladige uitgaven over actuele onderwerpen uit het bedrijfsrecht. Deze reeks heeft als doelstelling om aan elke jurist die bij het ondernemingsgebeuren betrokken is, wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte oplossingen aan te bieden voor concrete vragen die leven binnen een onderneming.

Aanverwante producten:

Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier feestdagen 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 379 2
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier overloon 
Editie 2018

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector , Collectie Bedrijfsrecht
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 729 5
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig
Dossier nachtarbeid Arbeidswetgeving in de private sector: Dossier nachtarbeid 

Deel van reeks: Arbeidswetgeving in de private sector
Auteur: Blomme Franky
ISBN: 978 90 4961 695 3
Publicatievorm: Boek
Kenmerken: Vastbladig